นพ.ยุทธนา แสงสุดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ประธานคณะทำงานจัดการพลังงาน โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ LeKise CSR Team นำโดยคุณวรรณี โอวุฒิธรรม และ คุณเบญจรัตน์ สิรชัยณรงค์ ในโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดยนำหลอดไฟ LED LeKise จำนวน 50 ชุด มอบพร้อมทำการติดตั้งในส่วนที่เป็นทางเดินของโรงพยาบาลราชวิถี กิจกรรมรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล และเพื่อให้เกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นจึงมีการติดป้ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประโยชน์จากการอนุรักษ์พลังงานด้วย หลอดไฟ LED LeKise สุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ที่ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจสูงสุดด้วยจุดเด่น 4 ข้อ คืออายุการใช้งานยาวนาน การประหยัดพลังงานมากจริง