ติดต่อเรา
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล : lekise.digitalmkt@gmail.com
เงื่อนไขการรับประกัน
1. นโยบายการเปลี่ยนและรับประกันสินค้า
            – การเปลี่ยนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
            – สินค้าที่ทำการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าด้วย
            – สินค้าที่ทำการเปลี่ยนนั้น ต้องเป็นสินค้าที่มีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
            – สินค้าแตกชำรุดจากการขนส่ง (รอยถลอกหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกัน)
            – ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าตามใบเสร็จรับเงิน

2. วิธีการแจ้งปัญหา
เมื่อใช้งานสินค้าแล้วมีปัญหาในระยะเวลาการรับประกันสินค้าลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง LeKise Online ฝ่ายบริการลูกค้า 095-409-9280 หรือ Line : @lekisegroup วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน/เคลม สินค้าที่มีปัญหา ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทเพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 2 ช่องทางตามด้านล่างนี้
1. ส่งเปลี่ยน/เคลม สินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน : โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง
ส่งถึง ฝ่ายดิจิทัล บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่) 
ที่อยู่ : 29/11 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัท (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน/เคลมสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายดิจิทัล)

3. วิธีการแก้ปัญหา
            หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า ลูกค้าจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารการซื้อสินค้าเข้ามาที่บริษัทเลคิเซ่ เพื่อรับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวขสอบคุณภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า (ภายใน 7 วันทำการ) เพื่อยืนยันสถานภาพการเปลี่ยน/เคลมสินค้า
            หากเลคิเซ่ ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันและเปลี่ยนสินค้า เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กับลูกค้า หรือ ลูกค้าสามารถจ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ การส่งสินค้าคืนใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ
            หากสินค้ามีข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันและเปลี่ยนสินค้า โดยเลคิเซ่จะเปลี่ยนสินค้าที่มี สี รูปแบบและคุณภาพเทียบเท่าสินค้าเดิมให้แก่ลูกค้า กรณีไม่มีสินค้าหรือสินค้าหยุดจำหน่ายต่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เลคิเซ่มีสิทธิในการเลือกสินค้าทดแทนที่มีสีรูปแบบ และคุณภาพเท่าเดิมให้แทน ภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะเท่ากับระยะเวลาของสินค้าเดิมที่เหลืออยู่ โดยไม่มีการขยายระยะเวลารับประกันออกไป เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
            เลคิเซ่ มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบสินค้า เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา หากจำเป็นตัวแทนเลคิเซ่มีสิทธิขาดในการพิจารณาว่าจะทำการ ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา
            ตัวแทนจัดจำหน่าย ร้านค้า พนักงานของร้านค้า ผู้ติดตั้ง และบุคคลอื่นๆ ไม่มีสิทธิในการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อผูกมัดหรือสาระใดๆ ในการรับประกันสินค้าระหว่างเลคิเซ่กับลูกค้า

4. ภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะเวลารับประกันสินค้า
           ตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า หากสินค้ามีปัญหาตามที่ระบุไว้ ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าที่นอกเหนือจากการรับประกันและคืนสินค้า ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนี้
            – ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เลคิเซ่รับผิดชอบค่าสินค้า 100% ค่าบริการ 100% ของค่าใช้จ่ายจริง
            – ภายหลังจาก 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางเลคิเซ่จะนำเรื่องเข้ากระบวนการตรวจสอบฝ่ายประกันคุณภาพ (ก่อนรับสินค้ารบกวนลูกค้าตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับสินค้า)
            – อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

5. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงข้อจำกัดหรือสาเหตุ ดังต่อไปนี้
            – สีของสินค้าจริงมีความแตกต่างจากภาพถ่ายหรือตัวอย่าง
            – การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผิดวัตถุประสงค์
            – อุบัติเหตุ รอยขีดข่วน การกระแทกหรือรอยตัด
            – การดูแลรักษาที่ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม
            – ปัญหาที่เป็นผลมากจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี บริเวณที่ติดตั้งเหมาะสม การต่อสายไฟที่ผิดพลาดทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย 
            – ติดตั้งโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือ ติดตั้งโดยสินค้ามีข้อบกพร่องที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
            – กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
            – กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต
 
บริษัทฯไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในทุกกรณี สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าเท่านั้น

Back to top