ติดต่อเรา
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล : [email protected]
LeKise
การบริการด้านงานโครงการ
การบริการด้านงานโครงการ

งานบริการด้านโครงการของเลคิเซ่

เลคิเซ่ให้บริการงานด้านโครงการ มีประสบการณ์ทำงานกับหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น งานเอกชนหรือภาครัฐ โดยสามารถออกแบบระบบแสงสว่าง ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร อาทิเช่นโรงแรม, โรงงาน, สนามบิน, รีสอร์ท, อาคารสำนักงาน, คลังสินค้า,  โรงเรียน, สนามกีฬา, คอนโด, ถนน, ลานจอดรถ, โรงพยาบาลและอื่น ๆ  เป็นต้น โดยเริ่มดำเนินงานจากการประเมินระบบแสงสว่างที่คุณลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการด้านแสงสว่างของคุณมากน้อยเพียงใด และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่โครงการ มาออกแบบแสงสว่างให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคุณ ซึ่งทางบริษัท LeKise หวังว่าจะช่วยให้คุณลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าในการออกแบบแสงสว่าง
 
บริการให้คำปรึกษาและออกแบบแสง (Consultant and Lighting Design)
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเราให้บริการคำปรึกษาด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลอดไฟ เช่น
การฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์, การเลือกผลิตภัณฑ์ LED ให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน, ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการ Renovation


1. บริการให้คำปรึกษา
เลคิเซ่มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ เรามีการวางแผนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว2. การคำนวณแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำ (Lighting Simulation)
ออกแบบแสงเพื่อให้ตรงตามความต้องการโดย Lighting Designer ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบแสงสว่าง

ภาพประกอบ : ​การทำ shop drawing หลังจากการคำนวณแสงให้กับลูกค้า
 


Product Mock Up / Site Survey
การเก็บข้อมูลแสงเพื่อประกอบการออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้า โดยการเข้า Mock up ติดตั้งที่หน้างานของลูกค้าเพื่อวัดค่าที่เกิดขึ้นจริง ปริมาณหลอดที่ใช้ไฟจริงและการวัดความสว่าง (ลักซ์) ของก่อนและหลังการติดตั้ง เพื่อยืนยันความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า


ภาพประกอบ : ​Product Mock Up / Site Survey


ห้องทดสอบหาประสิทธิภาพทางแสงของโคมไฟทุกชนิด (Lighting Laboratory)
ผลการทดสอบแสงของโคมไฟจะถูกนำไปใช้ในการออกแบบแสงสว่างต่อไป ทดสอบความส่องแสงของหลอดไฟและโคมไฟทุกชนิด เพื่อวัดประสิทธิภาพของโคมไฟทั้งยังสามารถนำไฟล์ผลการทดสอบ เพื่อนำไปใช้คำนวนแสงด้วยโปรแกรม Dialux ซึ่งเป็นที่รู้จักหลาแพร่หลายถึงความสามารถและแม่นยำของซอฟแวร์นี้ ไฟล์ผล ทดสอบที่นิยมไปใช้คือ *.ies ,*.ldt,* เป็นต้นภาพประกอบ : ​ห้องทดสอบหาประสิทธิภาพทางแสงของโคมไฟทุกชนิด (Lighting Laboratory)


Power Serve Team & On Site Service
เลคิเซ่มีบริการติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ โดยทีมช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ, การติดตั้ง , การอมรบการใช้งาน , การซ่อมบำรุงหลังการขาย, แก้ไขปัญหาและเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการใช้งาน เพื่อช่วยวางแผนการลดต้นทุนพลังงานของท่านให้คุ้มค่าการลงทุน  และลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ธุรกิจของคุณเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ภาพประกอบ : ​Power Serve Team & On Site Service
 

ตัวอย่างโครงการ
โครงการ Stadium Lighting - Udon Provincial Administrative Organization

 
ภาพประกอบ : ติดตั้งเสาสเตเดียมการปรับมุมตั้งเล็งโคมไฟ (Aiming point) ตามผลการจำลองแสงด้วยซอฟแวร์
วัดค่าความสว่าง หลังจากการปรับมุมเล็งโคมไฟ

 
​​ภาพประกอบ : หลังการติดตั้งเรียบร้อย (โครงการ Stadium Lighting - Udon Provincial Administrative Organization)

Back to top