วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป โดยชมรม LeKise Running Club ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระซ้าขาวมินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร โดยมีคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์, คุณวรรณี โอวุฒิธรรม ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ปนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ทางชมรม  LeKise Running Club ได้ขึ้นรับรางวัล 2 ประเภทได้แก่รางวัลชมรมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 122  คน และรางวัลโอเวอร์ออลหญิงประเภทฮาร์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 25-29 ปี