เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 LeKise Group ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” โดยมีคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ผู้จัดการฝ่าย HRBP ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณกฤษฎาพันธุ์  ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงานได้บรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1 จำนวน 82 คน ซึ่งทาง LeKise Group ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอันเป็นประโยชน์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานอาชีพนี้ต่อไป