เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  LeKise Group ได้จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด และการตรวจภายใน ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักการและแนวทางในการตรวจประเมิน การแก้ไขปรับปรุงระบบของการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และให้เป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล