บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด โดยคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต"องค์กรดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2562 (Organization of the Year 2019) สาขา ธุรกิจบริการแสงสว่างครบวงจร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการกระทำที่ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีประธานพิธีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขามูลนิธิพระดาบสเป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ