LeKise Group ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ซึ่งทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้ใส่ใจ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอันเป็นประโยชน์จนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน