LeKise Group ต้อนรับ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี สาขาอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้ภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ซึ่งทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้ใส่ใจ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน และยังได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอันเป็นประโยชน์จนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี สาขาอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คนเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และศึกษาดูงาน