LeKise Group จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 LeKise Group ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมีอาจารย์วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ ได้ให้เกียรติในการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรในองค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และยังเป็นการสร้างมาตรฐานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน เพื่อการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง